Termoscanarea ca măsură ilegală şi neconstituțională – o analiză completă

Termoscanarea si Covid-19

 554 de vizualizări

Termoscanarea si Covid-19
Termoscanarea si Covid-19

Termoscanarea ca măsură ilegală şi neconstituțională – o analiză completă de la A la Z

De ceva timp, o măsură ilegală şi neconstituţionala creează polemici in societatea românească. In mod ciudat, foştii apologeţi ai libertăţilor cetăţeneşti au devenit peste noapte avocaţii instaurării tiraniei. Aceştia din urmă au ajuns să susţină orice măsură ilegală a actualului guvern, aparent ignorând că orice decizie a acestuia este luată într-un consens tacit cu majoritatea parlamentară PSD. Vom discuta în cele ce va urma despre termoscanarea cetăţenilor României.

Mai înainte de toate, trebuie precizat din capul locului că Termoscanarea este, potrivit Art. (4) pct. (1) şi (2) din Regulamentul general (european) privind protecția datelor (R.G.P.D), o activitate de prelucrare de date cu caracter personal. Iar conform Art. (9) pct. 1 şi 2 sunt interzise preluarea de date personale fără consimţământul cetăţeanului.

Articolul 4 UE Regulamentul general privind protecția datelor „Definiții”

1. „date cu caracter personalînseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2 „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; Mai multe: [(AICI)]

Articolul 9 UE Regulamentul general privind protecția datelor „Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal”

(1) Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

(2) Alineatul (1) nu se aplică în următoarele situații:

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1.) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate; Mai mult: [(AICI)]

Doar la noi lucrurile stau puțin altfel

La nivelul U.E. există numeroase discuţii despre cum s-ar putea obţine acordul cetăţenilor termoscanati într-un mod simplu şi eficient. Toate aceste discuţii arată că, în afara coloniei România, restul lumii analizează foarte serios problema. Informatii: [(AICI)]

Evident că avocaţii totalitarismului ne vor amintii că în Rusia şi China lucrurile stau „altfel”. Noi considerăm că prin aceste afirmaţii, aceştia nu fac decât să arate cine sunt adevăraţii lor „patroni”.

Este termoscanarea o măsură eficiența in combaterea Covid-19?

Răspunsul scurt este NU, nu are nici o legătură. Termoscanarea este recunoscută că „nu poate detecta Covid-19” şi „nu poate detecta febra”, aceste specificaţii sunt recunoscute atât de producători cat si de cei care recomanda aceasta procedura. Vezi mai multe: [(AICI)]

Un studiu publicat în „The New England Journal of Medicine” a arătat că două dintre cele 126 de persoane evacuate la Frankfurt (Germania), cu avionul din provincia chineză Hubei, s-au dovedit după sosire a fi infectate cu Covid-19 în ciuda termoscănarii de la urcarea şi la coborârea din avion.

James Lawler, medic profesor asociat la Universitatea din Nebraska, a declarat: „Ca și în cazul termometrelor de contact cu pielea, există probleme precum transpirația și pierderea de căldură care pot afecta citirile carecta a temperaturii.” Acesta a afirmat ca doar termometrele pentru ureche si cele pentru gură au un grad mare de incredere. Vezi: South China Morning Post

Experţii ne spun că există şi persoane asimptomatice care pot avea Covid-19 fără să facă febră, sau că persoane contaminate se pot afla în perioada de incubaţie a virusului între 2 şi 14 zile, timp în care să nu manifeste simptome. Apoi, o persoană infectată poate să nu aibă febra în acel moment, sau pur şi simplu să fi luat un paracetamol care să îi scadă febra.

Mai apoi există mai multe situaţii de natură medicală, în care o persoană poate avea o temperatură crescută fără să aibă Covid-19, precum fluctuaţii hormonale cauzate de sarcină, ovulaţie, stres sau hipertiroidism. Aici intervine şi problema preluării datelor cu caracter personal şi a faptului că cel care le preia nu are pregătire medicală.

Cetățenii se opun in general procedurii medicale a “termoscanării” deoarece consideră ca:

– se încalcă principiul non-discriminării (astfel există cetățeni care se opun luării temperaturii în special de pe frunte din motive de conştiinţă sau religioase). Practic nu se pote refuza accesul la anumite servicii persoanelor care au o anumită opinie sau credinţă religioasă.

– se încalcă principiul „obținerii consimțământului” pacientului şi se introduce „consimţământul prezumat” (adică nu se solicită consimțământ în scris, iar pacientul nu este informat. Mulţi nu înţeleg ce se întâmpla şi astfel se ajunge la situaţii conflictuale.)

– se încalcă atât dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal, cât si drepturile pacientului. Astfel se pun la dispoziția unor terți, inclusiv trecători, anumite informații medicale personale precum, în cazul femeilor care pot avea temperatură, dacă sunt însărcinate sau dacă se afla la ciclu.

– se încalcă principiul specializării – măsurarea temperaturii corporale putând fi realizată și mai ales interpretată profesional doar de către un cadru medical (există numeroase motive pentru care o persoană poate avea temperatură, precum fluctuaţii hormonale cauzate de sarcină, ovulaţie, stres, hipertiroidism sau de la deshidratare, căldură, efort fizic, alte probleme de sănătate).

Luarea temperaturii la intrarea in magazine nu este legală

Luarea temperaturii la intrarea în anumite locaţii (Termoscanarea) încalcă numeroase drepturi, Constituţia şi tratate internaţionale. Acţiunea de termometrizare are la baza Hotărârea Guv. nr. 24/4 05 2020), Legea nr. 55/15 05 2020 și Ordinului nr. 3577/ 15 05 2020 emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Observăm că implementarea măsurii nu este decisă exclusiv de Parlament prin Lege şi Norme Metodologice, ci şi de Guvern şi Ministerul Muncii, institutii care consideră că pot şi ele limita drepturi cetăţeneşti.

# Constituția

ARTICOLUL 16 Egalitatea în drepturi

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

ARTICOLUL 22 Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică

(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

ARTICOLUL 26 Viaţa intimă, familială şi privată

(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.

(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

ARTICOLUL 53 Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

ARTICOLUL 61 Rolul şi structura

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.

(2) Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat.

ARTICOLUL 73 Categorii de legi

(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.

ARTICOLUL 115 Delegarea legislativă

(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.

(5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere.

Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1) .

(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

# Legea 46 din 21 ianuarie 2003 Dreptul Pacientului

NORME din 12 decembrie 2016de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

Acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului „Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale”, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme. Sursa: AICI

# Conventia Europeană a Drepturilor Omului

ARTICOLUL 14 Interzicerea discriminării

Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.

ARTICOLUL 17 Interzicerea abuzului de drept

Nicio dispoziţie din prezenta Convenţie nu poate fi interpretată ca autorizând unui stat, unui grup sau unui individ, un drept oarecare de a desfăşura o activitate sau de a îndeplini un act ce urmăreşte distrugerea drepturilor sau libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie, sau de a aduce limitări acestor drepturi şi libertăţi, decât cele prevăzute de această Convenţie.

# Art 1 din Protocolul 12 al Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Interzicerea generală a discriminării

1. Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nicio discriminare bazată, în special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie.

2. Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publică pe baza oricăruia dintre motivele menţionate în paragraful. Integral: AICI

# Carta drepturilor fundamentale a UE

Articolul 1 Demnitatea umană

Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată și protejată.

Articolul 3 Dreptul la integritate al persoanei

(1) Orice persoană are dreptul la integritate fizicăși psihică.

(2) În domeniile medicinei și biologiei trebuie respectate în special: (a) consimțământul liber și în cunoștință de cauză al persoanei interesate, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege;

Articolul 7 Respectarea vieții private și de familie

Orice persoană are dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor.

Articolul 8 Protecția datelor cu caracter personal

(1) Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

(2) Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate și pe baza consimțământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum și dreptul de a obține rectificarea acestora.

Articolul 21 Nediscriminarea

(1) Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.

(2) În domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale acestora, se interzice orice discriminare pe motiv de cetățenie.

Articolul 38 Protecția consumatorilor

Politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

Articolul 48 Prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare

(1) Orice persoană acuzată este prezumată nevinovată până ce vinovăția va fi stabilită în conformitate cu legea.

(2) Oricărei persoane acuzate îi este garantată respectarea dreptului la apărare.

Articolul 53 Nivelul de protecție

Nici una dintre dispozițiile prezentei carte nu poate fi interpretată ca restrângând sau aducând atingere drepturilor omului și libertăților fundamentale recunoscute, în domeniile de aplicare corespunzătoare, de dreptul Uniunii și dreptul internațional, precum și de convențiile internaționale la care Uniunea sau toate statele membre sunt părți, și în special Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și prin constituțiile statelor membre.

Articolul 54 Interzicerea abuzului de drept

Nici una dintre dispozițiile prezentei carte nu trebuie să fie interpretată ca implicând vreun drept de a desfășura orice activitate sau de a îndeplini orice act îndreptat împotriva oricăruia dintre drepturile și libertățile recunoscute prin prezenta cartă sau de a le impune restrângeri mai ample decât cele prevăzute prin prezenta cartă.

Aici: integral PDF

# Convenția de la Oviedo intrată in vigoare in România din anul 2001:

CAPITOLUL II: Consimţământul Art. 5

Regula generală

O intervenţie în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce persoana vizată şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză. Această persoană primeşte în prealabil informaţii adecvate în privinţa scopului şi naturii intervenţiei, precum şi în privinţa consecinţelor şi riscurilor. Persoana vizată poate în orice moment să îşi retragă în mod liber consimţământul.  AICI – Integral

Sunt reale temeiurile legate de Termoscanarea cetatenilor?

Conform Legii nr. 46/2003, o intervenție medicală este definită astfel: „orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare.”

Termoscanarea este efectuată pentru a determina dacă o persoană este sau nu infectată cu Covid-19, a afirma contrariul înseamnă că admiţi inutilitatea acestei acţiuni. Iar dacă o recunoşti, atunci se încadrează foarte bine ca act medical.

O problemă importantă de conştiinţă pentru unele persoane poate fi că inainte de a fi aplicată pe oameni termoscanarea a fost folosită în studierea şi monitorizarea comportamentului animalelor în sălbăticie. Vezi: AICI

Din punct de vedere religios, foarte mulţi creştini consideră că la un moment dat toţi oamenii vor fi marcaţi pe mână sau pe frunte cu un cod invizibil ochiului uman şi care va putea fi scanat doar cu un aparat special. Aceasta ar fi şi ultima fază a dezumanizării şi anularea botezului, respectiv a umanităţii.

“Termoscanarea” este o procedură care produce efecte asupra persoanei şi care ar trebui efectuată doar cu consimțământul expres al persoanei, şi doar de către persoane specializate, cu aparate omologate de către ministerul sănătăţii. “Termoscanarea” nu este doar o simplă procedură precum luarea tensiunii, aceasta te poate în cel mai bun caz opri să intri într-un magazin şi în cel mai rău caz te poate trimite în carantină.

În ultimă instanţă, vorbim de o tehnologie care prelucrează date cu caracter personal cu scopul declarat de a depista persoana care are febră dintr-un grup de persoane. Dacă tehnologia nu ar folosi date cu caracter personal, cum afirmă anumite persoane, persoana cu febra nu ar putea fi identificată şi am şti doar că într-un grup de persoane se află şi persoane cu temperatură.

Incidentul de la Kaufland

La un Kaufland din Bucureşti a avut de curând un incident care a a împărţit cetăţenii în mai multe tabere. Lucrurile s-au petrecut în modul următor; trei cetăţeni însoţiti de un cameraman au încercat să intre într-un magazin Kaufland fără să accepte termoscanarea.

Un bărbat şi o femeie au insistat că este ilegal ca accesul în magazin să fie condiţionat de luarea temperaturii şi că această acţiune să nu fie făcută de un cadru medical specializat. In acest timp o altă persoană a filmat. Angajaţii Kaufland au cerut intervenţia poliţiei, care a sosit cu trei echipaje. Poliţia a refuzat să se legitimeze, iar bărbatul înaintat în vârstă a fost bruscat într-un mod extrem de violent.

Ceea ce au făcut respectivii nu este cu nimic diferit de interviurile stradale realizate de militanţii #Rezist: de Dide, Ceauşescu sau Mălin Bot, camera nu a fost ascunsă şi chiar dacă ar fi fost asta nu demonstra nimic.

Nu a fost nici o „regie”

Într-un mod total ciudat, a apărut o avalanşă de critici îndreptate împotriva celor doi cetăţeni, care au fost acuzaţi că „au regizat totul”… prostia e din ce în ce mai mare în cercurile progresiste. A „regiza” ar însemna că ei au controlat toate părţile implicate, iar trecătorii erau „spectatori”. In mod clar, rezultatul acţiunii lor nu putea fi cunoscut. Prin urmare, cei implicaţi au testat ce s-ar întâmpla dacă o persoană ar refuza termoscanarea, au făcut asta cu o cameră video aflată la vedere, deci nu au ascuns nimic.

Faptul cel mai grav este că poliţistul a refuzat să se legitimeze şi că nu a încercat să coopereze cu cei doi cetăţeni care se aflau într-o stare avansata de iritare. De asemenea, este grav că unul din cei doi cetățeni s-a opus arestării, fapt care este în sine o infracţiune. Dacă cei doi cetăţeni iritaţi nu se opuneau arestării si nu se manifestau recalcitrant, totul ar fi fost în favoarea lor.

Video cu Termoscanarea

Concluzii

Organizaţia Mondial a Sănătăţii, o organizaţie finanţată privat, se impune ca un minister al sănătăţii global. Iar sfaturile domnului Bill Gates, un personaj care nu are nici o pregătire medicală, devin literă de lege.

O.M.S., care nu are in momentul de fată nici un criteriu pentru declararea unei epidemii/pandemii, declara „pandemia” – toate statele lumii ascultă si implementează PLANDEMIA

Prin Termoscanarea populaţiei şi purtatul măştii (dovedite a fi ineficiente), populaţia este obişnuită cu reguli absurde care nu au nici un sens.

Totodată, populaţia este învăţată să atace pe toţi cei care îndrăznesc să aibă o gândire critică şi pun la îndoială narativa guvernamentală. Se face din ce în ce mai mult apologia unui regim totalitar, similar celui din Rusia şi China. Activiştii care apără drepturile fundamentale precum dreptul la libera exprimare sau la integritatea corporală sunt atacaţi de aşa-zişii „idioţi utili”, care cred că se lupta cu „propaganda rusă”, sau mai nou cu „propagandă chinezească”.

Deja vu – daca in trecut opozanții regimului bolșevic erau etichetați ca “fasciști” si declarați spioni americani, astazi sunt etichetați a fi conspiraționiști si propagandiști ruso-chinezi.

P.S.

La toate cele de mai sus, „tagma progresistă” nu a reușit sa vină decât cu argumentul imbecil că „atunci când tu iti iei singur temperatura singur acasă sau o iei copilului tău, cum de nu încalci nici o lege?” Prin urmare, zic ei, Termoscanarea constrânsă si neinformata este OK!. Ce poti sa răspunzi la asemenea imbecilisme? Mai are rost sa le explici ca tu esti cel care dai acordul legal pentru copilul tău minor? Sau că paznicul de la intrare nu este sotia sau mama ta? Evident ca NU!

***

Razboiul informational

 

 

Related Images:

Citeste si …

1 Comentariu

  1. O analiza dezechilibrata. Nu au rost toate articolele din Constitutie, lege, carta, conventii citate in acest context, apoi nu s-au citat pentru comparatie Legea 55/2020 si HG 394/2020, nici Codul penal cu art. 348 incident aici. Pe de alta parte, sunt cuvinte gresite in context si nu este data sursa informatiilor juridice, autorul fiind istoric. Pentru revolta e bun articolul, pentru cei care vor sa mearga in instanta e incomplet, ca sa nu spun eronat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*